ul. Wałowa 4 lok. 5, 26-610 Radom

Kontakty z dziećmi

Życie pisze różne scenariusze. Nie zawsze jest tak, że rodzice małoletniego dziecka żyją razem. Wtedy też siłą rzeczy dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców, a drugiemu z nich pozostaje utrzymywanie z dzieckiem kontaktów.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej np. przez telefon, Messenger, Facebook, Skype itd.

Pobyt z dzieckiem obejmuje w szczególności widywanie się z nim, które jest najważniejszym przejawem kontaktów. W zakres widywania wchodzą w szczególności odwiedziny, spotkania i zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Trzeba jednak pamiętać, że pomimo, iż w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymieniono odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, to tego typu formy kontaktów nie zawsze będą możliwe. Istnieją bowiem sytuacje, w których dobro dziecka oraz interes matki lub ojca sprawującego władzę rodzicielską będą przemawiać za tym, aby kontakty drugiego z rodziców z dzieckiem zostały ograniczone do spotkań w miejscu zamieszkania dziecka czy też wyłącznie rozmów telefonicznych i korespondencji.

Sposób kontaktów z dzieckiem naturalnie może ulegać zmianie wraz z rozwojem dzieci – inaczej bowiem przebiegają spotkania z kilkuletnim dzieckiem, a inaczej z nastolatkiem.

Ustalając kontakty z dzieckiem zawsze należy brać pod uwagę także cechy osobowościowe dziecka, relacje i siłę więzi z każdym z rodziców.

Istotnym jest również fakt, że kontakty z dzieckiem to nie tylko prawo, ale również obowiązek każdego z rodziców. Prawo do kontaktów z dzieckiem istnieje również pomimo pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej. Zakazanie przez Sąd rodzicowi osobistej styczności z dzieckiem jest wyjątkowe i obejmuje wszelkie postacie osobistych kontaktów – nawet kontakt telefoniczny czy mailowy. Sąd wyda orzeczenie o zakazaniu rodzicowi kontaktów z dzieckiem w sytuacji gdy np.: utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

Jako adwokat często obserwuję też sytuacje, gdy jedno z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem i nie chce wydać dziecka drugiemu z nich, kiedy ten ma to tego prawo. Konflikt między stronami jest bowiem tak silny, że zaczynają traktować dziecko jako kartę przetargową. Wtedy też należy rozważyć wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie kontaktów z dzieckiem, lub w przypadku, gdy kontakty te były już ustalone przez sąd – o egzekucję kontaktów z dzieckiem.

Kancelaria adwokat Moniki Skrok posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw opiekuńczych dotyczących kontaktów z dzieckiem. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w tego typu sprawach, w tym w przedmiocie kontaktów z dzieckiem zapraszamy do kontaktu.